Zapytanie ofertowe na wykonanie zagospodarowania terenu wokół żłobka Maluszkowo w Nienadówce w ramach realizacji projektu pn. „Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce”

Sobota 14 lipca 2018
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zagospodarowania terenu wokół żłobka Maluszkowo w Nienadówce  w ramach realizacji projektu pn. „Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce”  

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna. Działanie 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Opis projektu budowlanego
 Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
 Pobierz
Przedmiar robót
 Pobierz
Wzór formularza oferty
 Pobierz
Wzór umowy
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 Powrót do poprzedniej strony