ZAPYTANIE OFERTOWE na przebudowę i adaptację części pomieszczeń w bud. J Politechniki Rzeszowskiej ul. Podkarpacka 1 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0002/18, Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020.

Czwartek 20 września 2018
 

    Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 7.4 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia, które przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług.   

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie   kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 Pobierz
Formularz oferty
 Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
 Pobierz
Wykaz robót budowlanych
 Pobierz
Wzór umowy
 Pobierz
Przedmiar instalacji elektrycznej
 Pobierz
Przedmiar robót
 Pobierz
Przedmiar wod-kan
 
 Powrót do poprzedniej strony