Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia żłobka w Dębicy w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim i dębickim”

Czwartek 19 października 2017
 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy. Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia, które przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
Wzór formularza oferty
 Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Wzór umowy
 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 Powrót do poprzedniej strony