Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia żłobka „Maluszkowo” w Nienadówce

Środa 20 grudnia 2017
 

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia żłobka „Maluszkowo” w Nienadówce realizowane w ramach projektu pn. „Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce”.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna. Działanie 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 Pobierz
Wzór formularza oferty
 Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
Wzór umowy
 Pobierz
Powiadomienie o wyborze oferty
 
 Powrót do poprzedniej strony