Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń lokalu usługowego zlokalizowanego w Lublinie, ul. Nałęczowska 18 na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo 4” nr wniosku RPLU.09.04.00-06-0014/17, Działanie 9.4 RPO WL 2014-2020

Czwartek 17 maja 2018
 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.4

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia, które przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług.   

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie   kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o unieważnieniu zapytania
 Pobierz
Przedmiar 2 po zmianie z dnia 18.05.2018r.
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 Pobierz
Wzór formularza oferty
 Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Wykaz robót budowlanych
 Pobierz
Wzór umowy
 Pobierz
Przedmiar robót 1
 Pobierz
Przedmiar robót 2
 Pobierz
Sprostowanie
 
 Powrót do poprzedniej strony