O Projekcie

Sobota 1 czerwca 2019
 

 

Tytuł projektu: Utworzenie Żłobka Maluszkowo
Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś 
Okres realizacji:  01.06.2019 - 31.12.2021

Cel główny:  zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród co najmniej 20 (19K, 1M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 25 miejsc opieki w nowoutworzonym żłobku sieci Maluszkowo w Lublinie w okresie od 01.06.2019 do 31.12.2021r.

Grupę docelową stanowi 25 osób (23 kobiet i 2 mężczyzn) - rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (gm. Świdnik, Piaski, Mełgiew, Lublin, Głusk, Wólka) woj. lubelskie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzenie lub wychowowanie dziecka), o statusie na rynku pracy:
a) 8 osób (7K,1M) bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy;
b) 17 osób (16K,1M) osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywaniem na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim  w rozumieniu ustawy z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy.

Zadania:

  • Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka
  • Funkcjonowanie żłobka

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

  •  Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 os. 
  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 szt.
  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu - 14 os.
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 6 os. 

Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Rodzaj wsparcia: Działalność Żłobka Maluszkowo 3 w Lublinie
Data udzielania wsparcia: 01.01.2020 - 31.12.2021
Godziny udzielania wsparcia: 6.30 - 17.30
Adres realizacji wsparcia: Lublin, ul. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104

 
 Powrót do poprzedniej strony