NABÓR DO PRZEDSZKOLA

Czwartek 1 lipca 2021
 

Trwa nabór do naszego nowego Przedszkola Maluszkowo w Lublinie.
Oferta programowa przedszkola uwzględnia rozwój osobowości każdego małego człowieka – intelektualny, społeczny, fizyczny oraz twórczy. Celem placówek Maluszkowo jest wychowanie dzieci śmiałych, kreatywnych, otwartych na świat i innych ludzi, mających dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzących sobie w życiu. Priorytetem jest przygotowanie dzieci do kolejnych etapów edukacji, nie zapominając o tym, że dzieci najlepiej uczą się przez zabawę.
Czesne za przedszkole to 450,00 zł, zawiera: opłatę stałą, wyżywienie. W cenie również oferujemy zajęcia dodatkowe, m.in: język angielski, gimnastyka korekcyjna, rytmika/taneczno-muzyczne.


Nowy oddział przedszkolny powstaje w ramach projektu pn. "Przedszkole Maluszkowo". Placówka jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie: 12.1 Edukacja przedszkolna.
Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.30

KRYTERIA PRZYJĘĆ:
a) FORMALNE: zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego, wiek 3-4 lat (lub 2,5 w uzasadnionych przypadkach); 
b) MERYTORYCZNE: W procesie naboru są brane pod uwagę następujące, mające jednakową wartość – 5 pkt., kryteria punktujące (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

• dzieci nie objęte wcześniej edukacją przedszkolną (oświadczenie);

• wielodzietność rodziny uczestn. (oświadczenie) tj. posiadanie 3+ dzieci zgodnie z zapisami ustawy (oświadczenie);

• niepełnosprawność kandydata lub rodzica (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności);

• samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące, kryteria (w nawiasach dokumenty wymienionych do potwierdzenia ich spełniania):

1) co najmniej jeden z rodziców (prawni opiekunowie) pracują, studiują;

2) wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do Przedszkola wpłynął wniosek o przyjęcie także rodzeństwa – 5 pkt.

Więcej informacji pod numerem telefonu 517-515-555

Nasze przedszkole to miejsce dla Waszego dziecka!
Z A P R A S Z A M Y !!!

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
KARTA INFORMACYJNA
 Pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA
 
 Powrót do poprzedniej strony