KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ŻŁOBKA MALUSZKOWO 3 (DOT. OSÓB W RAMACH PROJEKTU NR RPLU.09.07.00-06-0003/18)

Czwartek 1 sierpnia 2019
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

1) FORMALNE: zam. na terenie LOF (gm.Świdnik,Piaski,Mełgiew,Lublin,Głusk,Wólka) (na podst.dok. rekrut. oświad.), posiadanie statusu os. bezrob. (oświadczenie lub zaświadczenie PUP)/biernej zaw. (ośw. )/ posiadanie statusu osoby opiekującą się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osobę zatrudnioną na czas określony, pracującą będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim (na podstawie zaświadczenia pracodawcy/ewentualnie CEIDG w przypadku prowadzeniu działalności gospodarczej), które chcą powrócić/wejść na rynek pracy, a obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych
nad dziećmi do lat 3, czyli pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim i/lub rodzicielskim;

2) MERYTORYCZNE:

• wielodzietność rodziny kandydata tj. posiadanie 3+ dzieci zgodnie z zapisami ustawy (ośw.)– 5pkt.
• niepełnosprawność kandydata (orzecz. o nps)-15 pkt.,
• niepełnosprawność dziecka kandydata (orzecz. o nps) –5pkt.
• samotne wychowywanie dziecka przez kandydata na uczestn. (ośw) –5pkt.
• długość okresu przebywania poza rynkiem pracy - do 1 roku-2pkt.,1-2 lat- 4pkt., powyżej 2 lat- 6pkt. (ośw. lub zaśw.PUP)
3) TECHNICZNE:
- złożenie we wskazanym terminie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (do 10.12.2019): wniosek- formularz rekrutacyjny z oświadczeniem + ww. zaświadczenia
W przypadku równorzędnych wyników będzie brane pod uwagę niższy dochód uczn. (na podst.oświadczenia kandydata)

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Deklaracja udziału w projekcie w ramach projektu nr RPLU.09.07.00-06-0003/18
 Pobierz
Formularz zgłoszenia w ramach projektu nr RPLU.09.07.00-06-0003/18
 Pobierz
Karta informacyjna w ramach projektu nr RPLU.09.07.00-06-0003/18
 Pobierz
Oświadczenie dot. wizerunku w ramach projektu nr RPLU.09.07.00-06-0003/18
 Pobierz
Oświadczenie o poinformowaniu o współfinansowaniu unijnym w ramach projektu nr RPLU.09.07.00-06-0003/18
 Pobierz
Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo w ramach projektu nr RPLU.09.07.00-06-0003/18
 Pobierz
Oświadczenie RODO w ramach projektu nr RPLU.09.07.00-06-0003/18
 Pobierz
Oświadczenie uczestnika w ramach projektu nr RPLU.09.07.00-06-0003/18
 Pobierz
Regulamin rekrutacji w ramach projektu nr RPLU.09.07.00-06-0003/18
 Pobierz
WSTĘPNA KARTA ZGŁOSZENIA
 
 Powrót do poprzedniej strony