KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ŻŁOBKA MALUSZKOWO 3 (DOT. OSÓB W RAMACH PROJEKTU NR RPLU.09.04.00-06-0003/18)

Czwartek 1 sierpnia 2019
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

a) FORMALNE: zam. na terenie pow. lubel./świdnickiego lub m.Lublin (na podst.informacji w
dok. rekrut.), posiadanie statusu os. opiekującą się dzieckiem do lat 3, której w okresie
opieki nad dzieckiem kończy się um. o pracę, osobę zatrudn. na czas określony, pracującą będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodz
icielskim (na podst. zaśw. pracodawcy/ew. CEIDG w przypadku prowadzeniu działaln. gosp.), które chcą powrócić/wejść na rynek pracy, a obecnie w nim nie
uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiek. nad dziećmi do lat 3, czyli pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim
i/lub rodzicielskim;dostarczenie kompletu dok. w wyznaczonym czasie.
b) MERYTORYCZNE:
• wielodzietność rodziny kandydata tj. posiadanie 3+ dzieci zgodnie z zapisami ustawy (ośw.)– 5pkt.
• nps kandydata (orzecz. o nps)-15 pkt.,
• nps dziecka kandydata (orzecz. o nps) – 5pkt.
• samotne wych. dziecka przez kandydata na uczestn. (ośw) – 5pkt.
• długość okresu przebywania poza rynkiem pracy - do 1 roku-2pkt.,1-2 lat- 4pkt., powyżej 2 lat- 6pkt. (ośw. lub zaśw. PUP)
c) TECHNICZNE:
- złożenie we wskaz. terminie wymag. dok.rekrut.:wniosek- formularz rekrut. z ośw.+ ww. zaśw.
W przypadku równorzędnych wyników będzie brane pod uwagę niższy dochód uczn. (na podst. ośw.)

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Deklaracja udziału w projekcie w ramach projektu nr RPLU.09.04.00-06-0003/18
 Pobierz
Formularz zgłoszenia w ramach projektu nr RPLU.09.04.00-06-0003/18
 Pobierz
Karta informacyjna w ramach projektu nr RPLU.09.04.00-06-0003/18
 Pobierz
Obowiązek informacyjny RODO w ramach projektu nr RPLU.09.04.00-06-0003/18
 Pobierz
Oświadczenie dot. wizerunku w ramach projektu nr RPLU.09.04.00-06-0003/18
 Pobierz
Oświadczenie o poinformowaniu o współfinansowaniu unijnym w ramach projektu nr RPLU.09.04.00-06-0003/18
 Pobierz
Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo w ramach projektu nr RPLU.09.04.00-06-0003/18
 Pobierz
Oświadczenie uczestnika w ramach projektu nr RPLU.09.04.00-06-0003/18
 Pobierz
Regulamin rekrutacji w ramach projektu nr RPLU.09.04.00-06-0003/18
 Pobierz
WSTĘPNA KARTA ZGŁOSZENIA
 
 Powrót do poprzedniej strony